משק לשעת חירום

הרשות המקומית היא הגוף המקיים בשגרה את הקשר הישיר והקבוע עם האוכלוסייה, והאחראי לספק לה את השירותים.

לצורך אספקת השירותים בשגרה, מקיימת הרשות המקומית סדרה של הסדרים ניהוליים הכוללים בין השאר נהלי עבודה תחומיים, נהלי עבודת מטה, וריכוז של משאבי ידע וכוח אדם. משאבים אלו המרוכזים בתחומה של הרשות בנוסף לציוד, מהווים בשעת חירום מרכיב חיוני בהערכות העורף.

בנוסף לאלה, בשעת חירום הרשות המקומית מהווה זירה שבה מתקיים מפגש של כלל גופי החירום הממלכתיים, היישוביים וגורמי חוץ נוספים אשר נמצאים באזורינו.

כל אלה מחייבים את הרשות להבנות תפיסת פעולה ומנגנונים התואמים למעבר בין שגרה לחירום ולתפקוד בחירום.

קיימים גופים נוספים שיש חשיבות בהצטרפותם ובהתגייסותם לתהליך לבניית החוסן הקהילתי והמועצתי.

תפקידי הרשות ברגיעה:

התכוננות למצבי חירום – הכנת מרכז הפעלה, ביצוע תרגילים והשתלמויות, ארגון משאבים, נהלים ותיאומים, הכנת מרכזי השהייה/פינוי וקליטה, הכנת נתוני אוכלוסייה, הכנות לטיפול בחללים, אכיפת חוקים ותקנות (בנייה וחומ"ס), הכנת מערך מתנדבים, הכנת תיק תכנון.

תפקידי הרשות המקומית בשעת חירום:

הכנת כלל הרשות והאוכלוסייה לשעת חירום והפעלתם בשעת חירום.

עפ"י החלטת הממשלה ודיני הרשויות המקומיות כל רשות מקומית אחראית בתחום שיפוטה באמצעות וועדת המל"ח המקומית לבצע את המשימות הדרושות להבטחת האספקה והשירותים החיוניים לאוכלוסייה, לטיפול באוכלוסייה ולמתן שירותי סעד ופינוי עפ"י הוראות החוק, בהתאם לתוכניות שקבעה הרשות המקומית ובהתאם לתוכניות משרדי הממשלה והרשויות הייעודיות שאושרו ע"י וועדת המל"ח העליונה.

שאלות ותשובות בנושא מזון ומשק כללי בשעת חירום >>

מטרות ויעדים

  • בניית מרכז הפעלה לחירום.
  • גיוס והכשרת צוותי חירום יישוביים.
  • הטמעת חשיבות ההערכות לחירום במוסדות החינוך וביישובים.
  • חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה עם התושבים וגורמי החוץ.

 

בעלי תפקידים ויצירת קשר

מנהלי מטה החירום ודרכי התקשרות:
שם תפקיד טל' במשרד נייד

ניר ונגר

ראש המועצה

08-6688809

052-3503487

מורן יצחקי

ראש מטה החירום

08-6688805

 052-8976407

בני בן שושן

קב"ט המועצה

08-6688889

050-3881884

 
ראשי המכלולים מופעלים בשע"ח ע"י מנהלי מטה החירום
שם תפקיד בחירום

רונן ארליך

ראש מכלול פס"ח ואוכלוסיה

איילה בורבא

ראש מכלול משאבי אנוש ועובדים זרים

שושי אורון

ראש מכלול חינוך 

רז לוגסי

ראש מכלול תיירות

עפרה גזית         

ראש מכלול מידע לציבור                                        

גלעד חזן ראש מכלול הנדסה ותשתיות
אבי כהן ראש מכלול תפעול ולוגיסטיקה
דודי קדוש    וועדה חקלאית לשעת חירום

 

מבנה ארגוני

מבנה ארגוני מטה מלח לאתר.pdf